Still life

© Copyright

"White Iris" oil on canvas 30" x 24"